Famous people

  • Updated: 2023-03-16

Many famous people are from Suqian, like stars shining in the sky. We have many celebrated politicians and strategists, like Xiang Yu, Lu Su, Liu Shixun, Wei Sheng, Yang Sihong, Zhu Rui and so on. We have many famous scientists, like Lu Tinglan who has improved textile technology, Tao Maoli, a geographer, Hu Ning and Chen Yu, members of the Chinese Academy of Sciences, Zhang Han, a foumous herbalist doctor, Ji Shengde, a famous snake doctor in the world, Cai Keyun, a famous doctor, Wu Yinchan, a famous botanist, Duan Youyun, an expert of broad bean, and Lu Yupu, a famous professor of Orthopedics. In Qing Dynasty, we have Fang Zhenheng, a famous pastoral poet, Ni Ruixuan, a woman poet, Liu Qingyun, a playwright, Xu Zirong, a famous landscape painter, Xue Huai, a successor of Lu Yan painting, and many other artists. In the modern history, we have Duan Ruiqi, the leader of Bei Yang government, Li Yinggeng, the creator of Chinese modern martial music, Zhang Xiangwen, a famous geographer, Ye Huosheng, a philosopher and historian, Xie Lunxian, a progressive poet, Shi Yifang, a famous woman poet. We also have Zhang Deting, who is a Chinese ink painting painter and good at drawing plum blossom, Zhang Kaiyuan, a painter, Wu Yinxian, a photographer, Su Baozhen, a painter, Bai Ye and Zhu Xining, famous writers, Song Xiangru, a playwrigh, Song Changrong, a Beijing opera performer, and many other artists. "Huaibei Liu Hulan" Yu Zunxia, heroine Wang Hua, "people's good doctor" Li Yuehua, "the young hero" Han Yujuan, "China's best philanthropist" Chen Guangbiao, "Top 10 National Voluntary Heroes" Pei Changcai, " the Proud of China" Zhu Zhu, "China's Good Man" Luo Zeyan, "judo champion in the Asian Game" Liu Huanyuan, "fencing champion in the Paralympic Games and the Asian Para Games" Hu Daoliang all were born in Suqian.